Общи условия

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

чл.1 Настящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията
между Фондация “Българска дизайн група”, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на
потребителите:
1. Наименование на Доставчика: Фондация Бъгларска дизайн група
2. Седалище и адрес на управление: ул. Момин кладенец 7, гр. София
3. Адрес за упражняване на дейността: ул. Момин кладенец 7, гр. София
4. Данни за кореспонденция: :ул. Момин кладенец 7, гр. София, email: info@bdg.bg

7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Основните характеристики на Услугата са следните:
възможност за публикуване на обяви за предлагане на работа, търсене и предлагане на доброволци, възможност за публикуване на материали в библиотеката на уебсайта, възможност за публикуване на прессъобщения, малки обяви. Освен това НПО порталадава възможност за абониране за бюлетин и получаване на информация за предстоящи събития и всякакви новини, свръзани с основната дейност на организацията.
Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно
параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу членски внос, дължимо от
Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план, когато Услугата се
предоставя възмездно.
(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в https://bdg.bg/memberships/.
Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от
Доставчика в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно.
(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на
Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква
регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.
(2) За да използва Услугата, Ползвателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.
(3) Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на
онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи
условия, достъпни на адрес https://bdg.bg/obshti-uslovia, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните,
предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически
средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след
извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез
електронни средства.
(8) В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.
(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се
смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по
предназначение.
(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер,
скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат
затруднения в ползването й от другите ползватели.
(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.
Чл. 10. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови
предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за
преустановяването.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://bdg.bg/privacy. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.
(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за забравени имена и пароли”, достъпна в публикация от блога: https://bdg.bg/procedure.

(3)  Дocтaвчиĸът BDG.bg имa пpaвo дa cъxpaнявa дaнни в ĸpaйнoтo cъoбщитeлнo ycтpoйcтвo нa Πoлзвaтeля, ocвeн aĸo пocлeдният изpичнo изpaзи нecъглacиeтo cи зa тoвa.

(4) Πoлзвателят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът имa пpaвo дa изпpaщa пo вcяĸo вpeмe eлeĸтpoнни cъoбщeния ĸъм Πoлзвaтeля, вĸлючитeлнo и бюлeтин или информация за обяви за работа, дoĸaтo e нaлицe peгиcтpaция нa Πолзвателя в уебсайта нa Дocтaвчиĸa BDG.bg.

(5) Πoлзвателят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът  имa пpaвo дa cъбиpa, cъxpaнявa и oбpaбoтвa дaнни дa пoвeдeниeтo нa Πoлзвaтeля или Πoтpeбитeля пpи изпoлзвaнeтo нa услугите нa Дocтaвчиĸa.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 14. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с
изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
(4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи
условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 15. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
 с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на
предоставяне на Услугата;
 с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;
 при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на
една от страните по договора;
 по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на
задълженията на другата страна;
 при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява
задълженията си;
 при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
 в случаите по чл. 9, ал. 3 от тези общи условия;
Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 19. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от
компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 20. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 21.05.2018 г.

ampforwp-amp-on-off:
default
custom_permalink:
obshti-uslovia