AI дизайн и генеративно изкуство- част 2 (предизвикателства, съвети и прогнози)

 

Artificial Intelligence (AI) или Изкуственият интелект в дизайна, става все по-популярен с всеки изминал ден, давайки възможност на дизайнери и клиенти да ускорят дизайн процеса и създават оригинални дизайн концепции.

В предишната статия разгледахме примери за използване на AI в уебдизайна, продуктовия дизайн и илюстрирането, както и ползите от АI в дизайн процеса. Намесата на AI в дизайна обаче, има своите недостатъци и ограничения, които също следва да бъдат взети под внимание. В тази статия ще разгледаме някои от „тъмните страни“ на AI, или въпроси, които разделят дизайн обществото на „за“ или „против“ употребата му.

Минуси на AI 

Еднообразие

AI системите са ограничени до информацията, с която са захранени, и за разлика от хората, не могат да проявяват творчество. Еднакви входни данни, подадени към AI от различни хора, ще произведат еднакъв резултат.

Съществува възможност да настъпи момент, в който AI черпи информация от собствените си проекти, което ще доведе до това всички AI дизайни да изглеждат по един и същ начин. В дългосрочен план, това би възпитало един общ, глобален вкус и обезличаване на дизайна.

Закърняване на творчеството

Прекалената зависимост от AI алгоритмите, с времето ще притъпи креативността на дизайнерите, както и умението да мислят нестандартно. AI са ограничени в определени параметри и е възможно дизайнерите да започнат да приемат техните ограничения като свои собствени.

Въпреки, че науката няма еднозначен отговор на въпроса доколко креативността е съзнателен процес, голяма част от психолозите за склонни да вярват, че въображението, в голямата си част, идва от несъзнаваното. “Нестандартното мислене” е свързване на идеи, без явна логическа връзка помежду си, което AI алгоритмите не могат да постигнат.

Липса на контекст

Много вероятно е AI системите да не разбират културните, историческите или контекстуалните нюанси на зададения проект. Резултатът е дизайни, в които не могат да бъдат включвани културни или исторически препратки. AI може да произведе дизайни, които въпреки, че са визуално приятни, са лишени от дълбочина, тъй като им липсва контекста, който човек-дизайнер може да вложи в работата си.

Цена и технически предизвикателства

В момента все още съществуват голям брой уеб базирани AI системи със свободен достъп, с цел AI да взаимодейства с по-голям брой потребители. В близко бъдеще обаче, е много вероятно използването на изкуствен интелект да наложи инвестиране в подходящ софтуер и хардуер. Това може да се окаже предизвикателство за дизайнери на свободна практика и малки фирми.

AI системите може да се окажат трудни за работа, без определено ниво на технически познания, които да извлекат в пълна степен позитивите от използването им в дизайна.

Загуба на работни места

Дали употребата на AI ще доведе до това много дизайнери да изгубят работата си, е наболяла тема, по която има противоречиви мнения. С развитието на изкуствения интелект, и дизайните, които той създава, се усъвършенстват с всеки изминал ден, и е вероятно използването на AI да се окаже доста по-бюджетен вариант от наемането на хора-дизайнери.

Възможно е клиентите да предпочетат краткия срок, за който може да бъде изпълнен един проект от AI, за сметка на възлагането му на истински артист, на когото би отнело повече време да изследва по-нестандартни идеи и концепции.

В резултат много от дизайнерите биха останали без работа, което ще доведе до намаляването на броя на креативните хора в бъдеще.

Източник: Midjourney

Правни (и етични) нарушения при употребата на AI

AI системите се обучават, посредством хиляди изображения, достъпни в интернет пространството – снимки, картини, илюстрации, като е спорно каква част от тях са за свободно ползване.

#NotoAIArt е онлайн кампания, в която артисти се обявяват против използването на изкуствен интелект в дигиталното изкуство. Stable Diffusion е една от  платформите, която използва набор от данни LAION-5B, съдържащ изображения, защитени с авторски права, от ArtStation, Deviant Art, Getty Images и Shutterstock. Оказва се, че никой авторите не е дал позволение негови изображения да се използват в базите данни и не е получил компенсация за труда си.

Aвторите могат да поискат прозведенията им да бъдат изтеглени при определени обстоятелства, като едновременно присъствие на името им и тяхна медия в базата данни. Въз основа на това, те могат да поискат изображенията да бъдат свалени, поради нарушаване на правата им съгласно Общия регламент за защита на лични данни (GDPR). Това условие се прилага единствено за граждани на ЕС, като за останалите артисти практически няма способ, по който да се защитят.

В отговор на тези нарушения, в началото на 2023г. беше заведен колективен иск пред районния съд на Северна Калифорния от артистите Сара Андерсън, Кели МакКернън и Карла Отиз, чрез адвокатска кантора Джоузеф Севери и Матю Бътърик. Това е същата кантора, зад колективния иск срещу GitHub, Microsoft и OpenAI, за обучаване на изкуствения интелект, чрез неправомерно използване на програмния код на хиляди програмисти.

Искът се подава от името на хиляди творци, чиито авторски права се твърди да са били нарушени от AI платформите Stability AI, DeviantArt, и Midjourney, за обезщетение за нанесените им вреди, както и издаване на ограничителна заповед срещу последващи такива нарушения. Адресират се и вероятните негативни последици от неправомерно използване на авторски творби в обозримо бъдеще, като това, че в някакъв момент AI ще замести истинските творци и ще премахне работата на артиста, като професия без перспектива.

Към момента все още няма постановени съдебни решения срещу употребата на AI. Голям брой висящи казуси са свързани с неправомерното събиране и употребата на данни от AI системите, както и отговорността на компаниите за вреди, причинени от използването на използвания от тях изкуствен интелект. Вероятно е обаче и броя на такива дела да нараства в бъдеще, заедно с все по-широкото разпространение на AI.

Портрети, генерирани през Stable Diffusion. Източник: Stable Diffusion, Reddit

Кои са дизайн позициите на бъдещето?

Навлизането на AI в дизайна очевидно е процес, който не може да бъде спрян, а това ще даде отражение и върху профилите на дизайнерите, от които ще има нужда пазара в бъдеще. Свободното владеене на английски език, познаването на различни арт-стилове и богатата обща култура са умения, които не се изграждат за един ден, но са задължителни за дизайнера.

Ето някои дизайн професии на бъдещето и по-специфични умения, развитието на които би било полезно за дизайнерите:

AI дизайнери

Или професионалисти, които разбират добре AI алгоритмите, машинното обучение, и свързаните с тях технологии. Те ще отговарят за проектирането на AI системите, които дизайнерите ще използват в работата си. Нужни умения:

 • Математическо мислене – познаване на математически понятия като линеарна алгебра, калкулус, статистика, за да разбират и прилагат правилно машинните алгоритми;
 • Програмиране – опит в използването на един или повече програмни езика като Python, R, Java, C++;
 • Машинно обучение – познаване на алгоритмите за машинно обучение, като линеарна регресия, дървета на решенията (decision trees), неврални мрежи и др.;
 • Големи данни и бази данни – AI дизайнерите трябва да имат опит в работата с инструменти за обработка на големи бази данни като Hadoop, Spark и NoSQL;
 • Deep Learning – опит с рамки за дълбоко обучение като TensorFlow и PyTorch;
 • Невролингвистично програмиране (НЛП);
 • Роботика

UX и Антропоцентрирани AI дизайнери

Тези дизайнери ще бъдат фокусирани върху това да създават интуитивни AI дизайни, удобни за използване от потребителите. Тяхната работа ще е да се уверят, че AI дизайните вземат под внимание нуждите на крайния потребител и му носят позитивни преживявания. Нужни умения:

 • Опит в провеждане на проучвания сред потребителите;
 • Интерактивен дизайн – дълбоко познаване на приципите на интерактивния дизайн в т.н. информационна архитектура, визуален дизайн и потребителска пътека;
 • Прототипизиране – опит в създаването на прототипи, мокъпи и уайърфреми;
 • User Testing – опит в тестване на дизайна върху потребителите;
 • Етнография – опит в провеждане на етнографски проучвания относно културния и социален контекст на потребителите;
 • Емпатия – разбиране на нуждите, чувствата и перспективите на потребителите;
 • Комуникативни умения – дизайнерите трябва да могат да изразяват идеите си както пред аудитория от професионалисти, така и пред непрофесионалисти;

Дизайнери на виртуална, добавена и смесена реалност

С развитието на технологията на виртуалната реалност, ще има повишено търсене на дизайнери, създаващи виртуална среда, интерактивни преживявания и други приложения за VR и АR технологиите. Нужни умения:

 • 3D моделиране – опит в създаването на 3D модели и анимации, както и работа със софтуер като Blender, Maya или 3ds Max;
 • Опит с компилатори за компютърни игри като Unity, Unreal Engine, както и в писането на скриптове за такива платформи;
 • Компютърна графика;
 • Пространствено компютъризиране – включително сензори за дълбочина и проследяване на движението;
 • ARkit и ARCore – инструментите за развитие на AR на Apple и Google;
 • VR SDKs – дизайнерите, които работят по VR проекти, трябва да могат да работят с Oculus SDK, Steam VR или OpenVR;
 • Взаимодействие човек-компютър;

Етични AI дизайнери

Дизайнери, които да могат да адресират етичните съображения, свързани с употребата на AI. Те ще трябва да отговарят за това AI системите да са проектирани по начин, осигуряващ сигурността и поверителността на потребителите, така че AI да не могат да им навредят. Нужни умения:

 • Програмиране;
 • Машинно обучение;
 • Анализ и обработване на данни;
 • Математическо моделиране;
 • Изкуствени неврални мрежи;
 • НЛП;
 • Роботика; 

Дизайнери на гласов User Interfacе

Това са дизайнери, разработващи интерфейса на AI, с включена гласова активация, като гласови асистенти, чатботове и умни високоговорители. Нужни умения:

 • НЛП – доброто познаване на техниките на НЛП е ключово за проектирането на гласови асистенти (VUIs), които могат да разбират и да отговарят на човешка реч;
 • Разпознаване на речта – познаването на техниките за разпознаване на речта, като автоматично гласово разпознаване (ASR) е важно за създаването на VUIs, които могат успешно да разпознават и записват човешка реч;
 • Интерактивни системи за гласови отговори (IVR) – разбирането на IVR системите, включително как се създават гласови менюта, е ключово за създаване на VUIs, способни да поемат множество потребителски заявки;
 • Гласово и речево синтезиране – Познаването на техниките за гласово и речево синтезиране, включително текст към говор (text-to-speech – TTS) и говор към текст (speech-to-text -STT) e важно за създаване на VUIs, които могат да произвеждат висококачествена и естествено звучаща реч;
 • Антропоцентриран дизайн – за създаване на VUIs, които са интуитивни и лесни за взаимодействие с потребителите;
 • Програмиране – познаване на програмни езици като C++, Javascript и Python e важно за създаване и интегриране на VUIs с други системи

С усъвършенстването на технологиите, качествата, които дизайнерите трябва да притежават и развиват стават все по-комплексни, което е много добра новина за хора с други професии и образование, решили на по-късен етап да навлязат в дизайна.

Все пак, някои съвети за клиенти, които работят с дизайнери, използващи AI:

 1. Проверeте за сходства – съществува немалък риск AI генерирани дизайни да нарушават нечии авторски права. Това може да доведе до правни спорове и финансови загуби както за дизайнера, използващ AI, така и за клиента.
 2. Проверете малките детайли – въпреки, че един дизайн изглежда на пръв поглед приятен, при по-внимателно вглеждане може да се установят дефекти. Един установен проблем при повечето AI в момента е, че изпитват затруднения в правилното генериране на ръце и пръсти. Друг пример е това изображение, генерирано чрез MidJourney: въпреки, че изображението доставя удоволствие, лицето на жената е странно и изглежда, че държи повече от една книги.
 3. Проверете за недоразумения – AI системите могат да бъдат обучени да откриват шаблони в базите данни, но те не могат с точност да разбират контекста, в който се използват тези шаблони. Това може да доведе до създаване на дизайни, които не са подходящи спрямо зададената цел и следователно – неефективни.
 4. Проверете за технически грешки – AI алгоритмите може да създадат дизайни, които са технически несъвършени или дори опасни, например продуктов дизайн, който не отговаря на определени изисквания за безопасност.
 5. Проверете крайния продукт – уверете се, че дизайнът е с добро качество – подходяща ли е резолюцията за принтиране? Kачеството на AI генерирания дизайн може да варира в широки граници. Ако дизайнът се създава за печат, следва да се уверите, че е използван подходящия формат, за да сте сигурни, че ще се отпечата правилно.

И накрая – заплаха ли е AI за артистите?

 

AI изображението “Space Opera Theater” на Jason Allen печели първо място в категория “Дигитално манипулирана фотография” на Градския панаир в Колорадо през 2022г.

Изкуственият интелект е една различна и интересна възможност за създаване на арт, и произведението на Джейсън Алън го доказва, но единствено етично е да бъде споменато, че конкретният дизайн е продукт на изкуствен интелект, изцяло или в определена част.

Разделението сред дизайнерите по въпроса е заплаха ли е AI, e предмет на разпалени дискусии, както в онлайн, така и в офлайн средите, а аргументите и на двете страни имат своята валидност.

Истината е, че всичко зависи от гледната точка. AI може да бъде както заплаха за дизайнерите, така и инструмент, който може изключително много да ускори дизайн процеса, като освободи дизайнерите от досадни и време отнемащи рутинни задачи. Възможно е AI да замени една част от по-неопитните дизайнери или тези, които изпитват затруднения да се приспособят към технологиите, но това е малко вероятно.

От изобретяването на шевната машина досега, всяка нова технология е предизвиквала несигурност и притеснение у хората, че качествата им ще се окажат ненужни и ще ги оставят без прехрана. Историята обаче е показала, че изчезването на професии е само повод за появата на много нови, което може само да послужи за двигател за развитие и адаптивност на дизайнерите към новото лице на дизайн професията. 

Със сигурност няма две мнения по въпроса, че ще има клиенти, склонни да спестят средства, като по-скоро платят за приличен AI дизайн, отколкото да наемат истински дизайнер. Според мен, етичният ход би бил, AI генераторите да бъдат оставени да функционират само след изричното позволение на хилядите фотографи, илюстратори и други артисти, чиито съдържание бива използвано, и които следва да бъдат компенсирани.

 

custom_permalink:
ai-dizain-generativno-izkustvo-2ot2

Вашият коментар