Краси Кадиева – официален правен съветник на БДГ

Щастливи сме да споделим най-новото БДГ партньорство, което има за цел да улесни и подобри начина, по който всички дизайнери правят бизнес!
Вече всеки BDG Pro член ще може да се възползва от 1 час правна консултация с юриста Красимира Кадиева – специалист по авторско право. Целта на Българска Дизайн Група винаги е била да помага на бъгларската дизайн общност да се развива. Осигуряването на доверено лице, на което нашите Pro членове да могат да разчитат на правна помощ е поредната крачка към тази цел.

Коя е Красимира Кадиева?

krasi-kadieva

Красимира Кадиева е адвокат и представител по индустриална собственост към Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Адвокат Кадиева практикува в областта на правото на интелектуалната собственост (авторско право, търговски марки, промишлени дизайни, географски означения), правото на информационните и комуникационните технологии, защита на личните данни, търговското и договорното право.

Практиката на Красимира Кадиева включва представителство при регистрация на търговски марки, предварително проучване на марки, изготвяне на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), представителство във връзка със защита на домейни, а също така и съдействие при изготвяне, водене на преговори и сключване на граждански и търговски договори, както на български, така и на английски език.

За подобряване на професионалната си квалификация адв. Кадиева посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари в областта на интелектуалната собственост, защита на личните данни и правото на информационните и комуникационните технологии.

……………………………………………..

Адвокат Кадиева, с какви предизвикателства се сблъскват най-често заявителите на марки?

Практиката най-често показва, че заявителите на марки, водени от желанието си по-лесно да пласират стоките и услугите си на пазара, в голяма част от случаите, се изкушават да заявяват за регистрация марки, които имат информативно и хвалебствено съдържание. Това са марки, които дават информация за продукта или услугата, като например се назовава вида, качеството, предназначението, географския произход на стоката или услугата или други характеристики. В правната доктрина обаче, тези марки се ползват с по-слаба защита като много често такива знаци не преминават успешно експертизата по абсолютни основания за отказ. В този ред на мисли е важно да спомена, че една марка ще бъде по-силно отличителна, поради което ще има по-шикок обхват на закрила, ако е изчистена от указателни или загатващи за потребителите значения. И обратно, колкото по-описателна и по-малко отличителна е една марка, толкова по-малък обхват на закрила има.

Също така, бих искала да отбележа, че срещу една от пет заявки се подават опозиции. Това е статистика на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, която администрира регистрацията на марката на Европейския съюз. Затова, по мое мнение, е задължително, още преди да бъде подадена заявка за регистрация на марка, да бъде извършено обстойно предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни марки с цел да се избегне нарушението на по-ранни права.

Какво представлява това предварително проучване? Как се извършва то и защо го препоръчвате?

Предварителното проучване на марка представлява проверка на информация, съдържаща се в различни регистри – регистрите на патентните ведомства на отделните държави, специализирани търсачки съдържащи информация за заявени и регистрирани марки, търговски регистър, общи търсачки и др. Неговата цел е да установи дали вече има заявени, регистрирани или нерегистрирани сходни или идентични марки.

Относно въпроса ви защо препоръчвам да се извършва предварително проучване на марка, то е необходимо, за да може заявителят да се убеди, че създадената марка не нарушава чужди по-ранни права, още преди тя да бъде заявена за регистрация, преди да е започнало използването й и не на последно място, преди да бъдат инвестирали средства в реклама. Извършването на такова проучване ще помогне в дългосрочен план да бъдат спестени много време и средства като се намали рискът от подаване на опозиции или искане за заличаване, ако марката се регистрира успешно.

 Какво да правят заявителите ако при предварителното проучване бъде открита сходна на възнамеряваната за регистрация марка?

Препоръчвам да се измисли нова марка или марката да се оформи графично по такъв начин, че да се намали сходството. В случай, че заявителят не желае да променя марката, е препоръчително да не подава заявка за регистрация преди да е осъществил контакт с представителите по индустриална собственост на притежателя на по-ранната марка или със самия притежател на по-ранната сходна марка. При добра воля на двете страни, е възможно едновременното съществуване на двете сходни марки, като се сключи така нареченото и широко разпространено в практиката споразумение за съвместно съществуване на две марки на даден пазар, в което подробно се уреждат условията, при които двете сходни марки да съществуват съвместно.

Какви други препоръки бихте дали на заявителите на марки?

Много важно е да бъдат определени стоките и/или услугите, за които ще се заявява марката. Важно е да спомена, че списъкът на стоките и/или услугите, за които ще бъде заявена марката не може да бъде допълван с допълнителни стоки и/или услуги на по-късен етап, а има възможност само да бъде ограничаван. Същевременно, ако марката бъде регистрирана за широк диапазон от стоки/услуги и впоследствие не бъде използвана по отношение на всички стоки или услуги, за които има защита, тя би била атакувана по-лесно. Затова, препоръчвам да се подава заявка само за стоки и/или услуги, за които марката ще бъде използвана, включително и за стоки и/или услуги, които заявителят смята, че ще произвежда или предлага по-нататък.

Още една важна особеност е, че в марката не могат да се внасят промени по време на действие на регистрацията или при подновяването й. Законът за марките и географските означения регламентира само един случай, в който в марката могат да се внасят промени и той е, когато марката включва името и адреса на притежателя. Затова, заявителите следва да помислят много внимателно по какъв начин да представят графично марката си и да са убедени, че няма да променят мнението си и именно това е знакът, който искат да наложат да пазара, защото в противен случай, ако променят марката си в бъдеще и желаят да имат изключителни права върху нея, е необходимо да се подаде нова заявка за регистрация.

Благодаря за полезната информация. Бих искал да ви попитам и какви препоръки бихте дали на притежател на вече успешно регистрирана марка?

Бих искала да ви благодаря за интересния въпрос. Считам, че успешното налагане на марката на пазара и трайното й запазване в годините са най-важните задължения за всеки притежател. Какво имам предвид?

На първо място, след като вече има регистрирана марка, е препоръчително да се следят всички публикувани заявки за регистрация на марки и при преценка, че е подадена заявка за регистрация на идентична или сходна марка, следва да се подаде опозиция. Правото на подаване на опозиция и искане за заличаване на марка следва да се упражнява навреме, защото съгласно Закона за марките и географските означения, ако притежателят на право върху по-ранна марка в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска заличаване на регистрацията или да се противопостави на използването на по-късната марка на основание на по-ранната си марка по отношение на стоките или услугите, за които по-късната марка е използвана, освен когато заявката за регистрация на по-късната марка е подадена недобросъвестно. Важно е да отбележа, че недобросъвестност се доказва изключително трудно.

На следващо място, препоръчвам да се събират датирани доказателства за използването на марката. Освен това, притежателите на регистрирани марки се задължават да уведомяват Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в тримесечен срок от извършването й.

Накрая, известно е, че срокът на действие на регистрацията е десет години от датата на подаване на заявката за регистрация  и регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по десет години. Препоръчвам регистрацията на марката да бъде подновена навреме, през последната десета година, защото след изтичането й притежателят ще разполага само с шест месеца гратисен период да поднови марката си като ще трябва да заплати по-висока държавна такса за късно подновяване. Ако срокът за подновяване бъде пропуснат и притежателят на марката желае да продължи да има изключително право върху марката, следва да подаде нова заявка за регистрация.

Споменахте, че е препоръчително да се следят всички публикувани заявки за регистрация на марки и ако бъде подадена заявка за регистрация на сходна марка, следва да се подаде опозиция. По какъв начин притежател на регистрирана марка може да разбере, че е подадена заявка за регистрация на сходна на неговата марка?

Това става чрез т.нар. „наблюдение на марка“ или „мониторинг на марка“. Ще поясня какво имам предвид. Всеки притежател индивидуално решава по какъв начин да извършва “наблюдение на марката си” и дали изобщо да извършва такова наблюдение. Наблюдение може да се извършва като се преглеждат съответните бюлетини съдържащи публикуваните заявки за регистрация на марки. Най-лесно и удобно е наблюдението да се извършва посредством специализиран софтуер, който идентифицира всички идентични и сходни марки, които са заявени за регистрация. Такива софтуери генерират и предоставят отчети, в които са посочени всички намерени сходни марки, които са заявени за регистрация, заедно с информация за име на заявител; изображение на марката; стоки и услуги, за които марката е заявена;  служба, пред която марката е заявена за регистрация; краен срок за подаване на опозиция.

 Какви са неблагоприятните последици от регистрацията на сходна марка?

Накърнена репутация, загуба на пазарен дял, загуба на доверие на потребителите, неправомерно облагодетелстване – това са само част от неблагоприятните последици от регистрацията на сходна марка.

Уебсайт на Красимира Кадиева.

Виж всички БДГ партньори.

BDG ползва преференциални тарифи към адвокат Красимира Кадиева за основните видове документи, договори, декларации, които са съобразени с естеството на работа на дизайнерите – фрийлансъри и малки студиа.

ea_share_count:
{"Facebook":{"share_count":4,"like_count":4,"comment_count":0,"total_count":4},"Twitter":0,"Pinterest":0,"LinkedIn":0,"GooglePlusOne":0,"StumbleUpon":0}
ea_share_count_datetime:
1506916520
ea_share_count_total:
4
custom_permalink:
krasi-kadieva-legal-advisor-bdg

Вашият коментар