Магистърска програма в ТУ София: Потребителски ориентиран дизайн на опаковки

“Потребителски ориентиран дизайн на опаковки” е новата магистърска програма, която може да бъде изучавана в Технически университет гр. София. Интересното е, че в обучението по тази програма е заложено използването на EMOTIV – джаджа за дизайн анализ. Използването на тази технология е уникална за дизайн образованието в България.

Тъй като Технически университет гр. София е партньор на Българска Дизайн Група, непосредствено след събитието на 11.9.2018 г. ще се проведе уникална за България демонстрация с машината. Всички присъстващи ще имат възможност да се включат.

Повече за EMOTIV:

Можете да откриете повече за магистърската програма тук .

• Образователно-квалификационна степен: Магистър
• Професионална квалификация: Магистър инженер – дизайнер
• Професионално направление 5.13. Общо инженерство

• Код по ЕСТНК: MPD
• Срок на обучение: 1.5 години
• Форма на обучение: редовна
• Език на обучение: български

За специалността

Основна цел на обучението по специалност „Потребителски ориентиран дизайн на опаковки“ е да подготви инженер-дизайнери в областта на дизайна и производството на опаковки като се придобият на знания и умения в областта на потребителски ориентирания дизайн, отчитащ емоционалната връзка на потребителите с продуктовите параметри с цел създаване на оптимизирана към предпочитанията на потребителите опаковка.

Защо да избера тази специалност?

Обучението по специалността „Потребителски ориентиран дизайн на опаковки” осигурява на младите инженер-дизайнери:

• Знания за методологичния подход в областта на дизайна на опаковки, ориентиран към преживяването на потребителя;
• Практически знания и умения при дизайна на опаковки от идеята/концепцията до внедряването им в промишлеността;
• Първоначални умения за научна работа.
Специалността е фокусирана в следните основни области:
• Дизайн на опаковки,
• Проектиране на преживяването на потребителя,
• Технологии за проектиране и производство опаковки.

Учебният план включва прилагане на съвременни технологии за динамично измерване на емоционалното въздействие на опаковката върху потребителя и на тази база дизайн на оптимална опаковка.

Какви са изискванията за прием?

Завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър“ от професионално направление 5.13. Общо инженерство от специалностите: „Инженерен дизайн“, „Ергономия и промишлен дизайн“ както и от сходни направления от други висши образователни институции.
Завършилите други направления от област „Технически науки“ преминават изравнително обучение.

Какво ще уча?

Подготовката на магистъра по специалността “Потребителски ориентиран дизайн на опаковки ” се изгражда на базата на получените в бакалавърското обучение знания и умения в групите дисциплини: фундаментални, общо-инженерни, инженерни специализиращи и хуманитарни:

• Дизайн на опаковки, ориентиран към преживяването на потребителя на опаковки: чувствата и впечатленията на потребителя от опаковката, които са важни за продаваемостта на даден продукт;
• Дизайн на опаковки, които създават чрез него емоционална връзка с потребителя;
• Теории, концепции и инструменти за ориентирания към потребителя дизайн на опаковки;
• Техники за определяне, оценка и проектиране на опаковки, които отговарят на нуждите на потребителя;
• Динамично измерване в реално време на емоционалното въздействие на опаковките върху потребителя и създаване на тази база на оптимални решения за дизайна на опаковките;
• Определяне на емоционалните предпочитания на потребителя;
• Препоръки за дизайн на опаковки, ориентирани към по-добро потребителско преживяване с опаковката;
• Графичен и структурен дизайн на опаковки: използване на принципи и похвати на графичния дизайн при проектирането на опаковки;
• Техники на моделиране и средства за проектиране на опаковки, съобразени с физико-механичните характеристики на материалите от гледна точка на структурния дизайн, функциите, тектониката, пропорциите и естетиката на формите;
• Проектиране на опаковки и рекламно-експозиционни системи, посредством специализирани CAD/CAM системи, използващи листови материали;
• Познания за технологичните аспекти при проектиране и прототипиране на опаковката;
• Технологии и инструменти при производството на опаковки:
• Проектиране и оптимизиране на инструментална екипировка (щанц инструменти, матрици за инжекционно формоване) и дизайн лейаут (печатна форма);
• Употреба на цветови стандарти, профили и еталонни скали, използвани дигиталния предпечатен и печатен процес;
• Основни познания за машинния парк, използван при високо- и ниско тиражно производство на опаковки;
• Математическо моделиране и симулация при дизайна на опаковки;
• Практика при интегриране на технологиите на изчислителния интелект в промишления дизайн и в частност при дизайна на опаковки.

Възможности за студентска мобилност

За програмен период 2014-2020 г. ТУ получи университетска харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.
„Еразъм +” финансира студентската мобилност с цел обучение и/ или практика в чуждестранен университет/предприятие, както и дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал и разнообразни проекти.
За информация: http://tu-sofia.bg/university/317

Моята реализация

Завършилите специалност „Потребителски ориентиран дизайн на опаковки” могат да имат различна творческа кариера: като дизайн-проектанти, консултанти, предприемачи, хора със свободни професии, както и в рамките на фирми и корпорации във всички отрасли на икономиката, науката и образованието. Тази магистратура дава възможност за продължаване на обучението за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”.

ТУ София - иновативна магистърска програма

custom_permalink:
magisturska-programa-tu-sofia-potrebitelski-orientiran-dizain

Вашият коментар